Контакти

Информация за контакт

Как можем да Ви помогнем?

+359 888 885 962

Обадете ни се от понеделник до петък - 09:00 до 18:00ч.

Изпратете ни e-mail

info@premium-perfumes.bg

Ще отговорим в най-кратки срокове

Premium Perfumes
ул. „Гюешево” 83 кв. Сердика, София
0888885962 5-5000 BGN img

Форма за контакт

Общи условия

I. Предмет и правно значение

Чл. 1 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Никотриф“ ООД, с ЕИК 205863016, наричано по-долу „PREMIUM-PERFUMES.BG”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Никотриф“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205863016, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Младост 1 ул.Йерусалим, бл.12 вх. 2, ет. 1, ап. 3, имейл адрес: info@premium-perfumes.bg, мобилен телефон: 0888 885 962

Чл. 2 Настоящият документ съдържа информация за дейността на „PREMIUM-PERFUMES.BG” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „PREMIUM-PERFUMES.BG”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „PREMIUM-PERFUMES.BG”. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и „PREMIUM-PERFUMES.BG” договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

II. Органи регулиращи дейността

Чл. 3 Органите, регулиращи дейността на „PREMIUM-PERFUMES.BG” са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

III. Дефиниции

Чл. 4 За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 • Сайт - https://www.premium-perfumes.bg и всички негови подстраници;
 • Потребител - е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност;
 • Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.
 • Лични данни - всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
 • Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани по реда на принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.
 • Договор за покупко - продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
 • Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на специален закон или конкретно споразумение между страните по дадено правоотношение, осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове /арбитраж, медиатор или други/.

IV. Предоставяни услуги

Чл. 5 На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „PREMIUM-PERFUMES.BG” стоки.

V. Регистрация и идентификация

Чл. 6 „PREMIUM-PERFUMES.BG” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта и на IP адреса на Потребителя.

Чл. 7 „PREMIUM-PERFUMES.BG” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения договор с Потребителя при настоящите Общи условия. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва имена, телефон, адрес, имейл, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „PREMIUM-PERFUMES.BG”.

Чл. 8 На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.

Чл. 9 „PREMIUM-PERFUMES.BG” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „PREMIUM-PERFUMES.BG” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

Чл. 10 „PREMIUM-PERFUMES.BG” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

Чл. 11 Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „PREMIUM-PERFUMES.BG”, да изрази съгласие с Общите условия. Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Чл. 12 „PREMIUM-PERFUMES.BG” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на „PREMIUM-PERFUMES.BG” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Чл. 13 При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „PREMIUM-PERFUMES.BG” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „PREMIUM-PERFUMES.BG” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 14 При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „PREMIUM-PERFUMES.BG”. Потребителят може да управлява потребителския си профил и чрез него да направи:

 • Проверка на историята за направените поръчки
 • Проследяване на статуса на дадена поръчка
 • Проверка на регистрираните от него адреси, като има възможност и да ги допълва, редактира или премахва
 • Повторна поръчка на вече реализирана такава по-бърз и лесен начин
 • Преглед и променя на списъка с „Любими“ продукти, както и директно закупуване на избран артикул от списък с "Любими" или директно закупуване на всичко от списъка

Чл. 15 Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия. Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.

Чл. 16 Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „PREMIUM-PERFUMES.BG” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

VI. Поръчка

Чл. 17 Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „PREMIUM-PERFUMES.BG”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „PREMIUM-PERFUMES.BG” стоки и услуги. При липса на наличност от дадена стока „PREMIUM-PERFUMES.BG” си запазва правото да откаже поръчката. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „PREMIUM-PERFUMES.BG”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

Чл. 18 Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

Чл. 19 При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. „PREMIUM-PERFUMES.BG” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

Чл. 20 „PREMIUM-PERFUMES.BG” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 • е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на „PREMIUM-PERFUMES.BG”;
 • са установени системни /две или повече пъти/ злоупотреби от Потребителя спрямо „PREMIUM-PERFUMES.BG”.

VII. Как да направим поръчка и специфики около нея

Чл. 21 Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително регистрирането на потребителски профил. Поръчването на определена/и от потребителя стока/и се извършва само чрез сайта ни по следния начин - можете да направите поръчка през сайта, акто използвате бутона "Добави в кошницата", който се намира до всеки наличен продукт. Този бутон добавя избрания продукт в потребителската кошница, след което потребителят има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката.

При завършване на поръчката, потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане, както и да се възползва от допълнително намаление, ако разполага с ваучер за отстъпка или друг промоционален код. Потребителят може да завърши поръчката с вече регистриран потребителски профил, да регистрира нов профил или само да попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, e-mail, телефон, адрес, както и да избере начина за доставка и плащане.

След финализирането на поръчката и изпращане на така направената заявка, на посочения e-mail ще бъде изпратено потвърждение със записа на въведената информация. За всеки етап от обработването на поръчката по преценка на „PREMIUM-PERFUMES.BG” потребителя може да бъде уведомен от ператор по телефон с цел потвърждение на самоличността или потвърждение за направената поръчка, като след определен брой успешно направени поръчки и отсъствие на възникнали проблеми или казуси - потребителя може да бъде добавен в списък с изрядни клиенти и да не е необходимо прозвъняване от оператор, за потвърждение на самоличност или продукти в дадена поръчка.

Чл. 22 Поръчките и запитванията от страна на клиентите се обработват от операторите на „PREMIUM-PERFUMES.BG” в рамките на работното време. По изключителна и принадлежаща единствено на „PREMIUM-PERFUMES.BG” преценка, към поръчката може да бъде добавен подарък.Подаръкът към всяка отделна поръчка, може да бъде различен, в зависимост от текущите промоции към момента. „PREMIUM-PERFUMES.BG” си запазва правото да прави промени и корекции на предлаганите подаръци, спрямо вида на моментната промоция.

Чл. 23 Всички изображения и описания на продукти в Сайта са ориентировъчни, с информативен характер и подлежат на промени. от „PREMIUM-PERFUMES.BG”.

Чл. 24 „PREMIUM-PERFUMES.BG” не носи отговорност относно фабричните опаковки на продуктите (напр., но не само - липса на целуфан, холограмни стикери и всички други промени на опаковката или нейния дизайн, направени от съответния производител), както и промени по аромата, които производителите периодично извършват в годините при реформулиране на съществуващи аромати.

VIII. Цена на поръчката

Чл. 25 Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на Сайта от „PREMIUM-PERFUMES.BG” към момента на извършване на поръчка.

Чл. 26 Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 27 „PREMIUM-PERFUMES.BG” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. Промяната на цената важи за потребителите от момента на обявяването й на Сайта.

Чл. 28 „PREMIUM-PERFUMES.BG” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно Българското законодателство и правила, определени от „PREMIUM-PERFUMES.BG”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

Чл. 29 Всички цени, включително промоционалните цени са валидни до момента, в който бъдат променени от „PREMIUM-PERFUMES.BG” или съответния доставчик, също така ако продуктът бъде изтеглен от продажба или изчерпан от наличност. Всяка такава промяна се отразява в Сайта по наджления ред.

Чл. 30 Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

IX. Проблеми при изпълнение на поръчка

Чл. 31 Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

 • Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност - в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок, за да се разберем двустранно как ще бъде най-удобно за Вас да процедираме с поръчката Ви;
 • Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка;
 • Липса на актуален телефон за контакт с потребителя или непълно/грешно добавен телефон за контакт;
 • Потребителя не се е явил в посочения от него офис на куриер или не може да бъде открит от куриера на посочения от него адрес за доставка в рамките на 7 дни след доставянето на стоката от куриера на съответния адрес;
 • Технически проблем.

Чл. 31 При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на „PREMIUM-PERFUMES.BG”. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на потребителя.

Чл. 32 При връщане на стоката от страна на Потребителят с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

X. Доставка

Чл. 33 Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриеркса фирма Еконт до посочен от Потребителя офис на територията на Република България. Доставката е за сметка на „PREMIUM-PERFUMES.BG”. Преди изпращане на поръчаната стока, „PREMIUM-PERFUMES.BG” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Чл. 34 „PREMIUM-PERFUMES.BG” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 35 Доставката се извършва в сроковете, описани в секция Доставка и плащане на Сайта. При извънредни обстоятелства „PREMIUM-PERFUMES.BG” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 36 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ в присъствието на куриера и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

XI. Начин на плащане

Чл. 37 Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки чрез услугата наложен платеж на място в офис на куриера при получаване на пратката. Плащанията се извършват в брой или с кредитна/дебитна карта ако избрания от Вас куриер поддържа картови разплащания.

Чл. 38 Цената за доставка в Сайта е за сметка на „PREMIUM-PERFUMES.BG” независимо от избраната от Вас куриерска фирма от възможните за избор в сайта ни и сумата на направената поръчка.

XII. Отказ от договор и замяна

Чл. 39 Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, от името на Потребителя. За да упражни правото си по настоящата клауза Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „PREMIUM-PERFUMES.BG” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

Чл. 40 „PREMIUM-PERFUMES.BG” публикува на Сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. За упражняване правото на отказ „PREMIUM-PERFUMES.BG” предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път на email returns@premium-perfume.bg стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „PREMIUM-PERFUMES.BG” незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

Чл. 41 В съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при „PREMIUM-PERFUMES.BG” във вида, в който са били получени. Потребителят е длъжен да върне стоките задължително заедно с касовата бележка или разписката която е получил при взимане на стоката, като ги предаде на „PREMIUM-PERFUMES.BG” или на упълномощено от „PREMIUM-PERFUMES.BG” лице, в срок от 90 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

Чл. 42 При връщане, стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид (напр. разкъсана опаковка, целуфан, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи - касова бележка / документ издаден от куриерска фирма за направеното от вас плащане към тях, фактура, гаранционна карта, упътвания за употреба и др. Ако продукта обект на връщане е от тип парфюм "без опаковка", то „PREMIUM-PERFUMES.BG” си запазва правото да направи допълнителен обстоен преглед на върнатия продукт и при установяване на липси от течността съдържаща се в парфюма или каквито и да било други опити за частична или цялостна подмяна на съдържание - възтановяването на сумата може да бъде отказано.

Чл. 43 „PREMIUM-PERFUMES.BG” има право по изключителна своя преценка да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Чл. 44 В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката в посочения по-горе срок, без да уведоми „PREMIUM-PERFUMES.BG” за евентуално забавяне и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 45 Когато във връзка с изпълнението по договора „PREMIUM-PERFUMES.BG” е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „PREMIUM-PERFUMES.BG” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 46 Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

 • За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания
 • За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани и/или изпробвани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето

Чл. 47 „PREMIUM-PERFUMES.BG” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки. Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към „PREMIUM-PERFUMES.BG” са за сметка на Потребителя, като това става чрез изпращане по куриер до офис на Еконт София Младост 1 ул.Йерусалим блок 54.

Чл. 48 Когато получената от Потребител стока не съответства на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина, не е използвана от потребителя по никакъв начин и е с не нарушена външна фабрична опаковка, разходите по връщането на стоката са за сметка на „PREMIUM-PERFUMES.BG”. В този случай клиентът задължително трябва да изпрати стоката обратно към нас, чрез куриерска фирма Еконт, като посочи за получател фирма „Никотриф“ ООД.

Чл. 49 При заявка за връщане на стока (съответстваща на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина), транспорта е за сметка на Потребителя.

Чл. 50 „PREMIUM-PERFUMES.BG” възстановява в пълен размер заплатената от потребителя стойност на върнатата стока не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по чл. 55 от ЗЗП.

XII. Гаранции и рекламация

Чл. 51 Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба. „PREMIUM-PERFUMES.BG” не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

Чл. 52 Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил гаранция на стоката. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „PREMIUM-PERFUMES.BG” запазва на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 53 При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената. Рекламацията се подава писмено на имейл адрес returns@premium-perfumes.bg. Клиентът следва да предостави ясна, пълна и недвусмислена информация за възникналия казус в писмена форма и в законово установения срок за предявяване на рекламацията.

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. За да бъде казусът разрешен във възможно най-кратък срок, желателно е да приложите и снимков материал(само ако казусът касае конкретен/ни продукт/и). След като казусът бъде разгледан и обработен, ще получите писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията („PREMIUM-PERFUMES.BG” не носи отговорност при евентуални проблеми независещи от нас за получаването на съобщението в законово установения срок).

Чл. 54 При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: касова бележка или документ издаден от куриерска фирма който удостоверява. че сте заплатили за поръчката си, както и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Ако „PREMIUM-PERFUMES.BG” е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Чл. 55 Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск. „PREMIUM-PERFUMES.BG” поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. Когато „PREMIUM-PERFUMES.BG” удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 56 „PREMIUM-PERFUMES.BG” при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Чл. 57 Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

XIII. Прекратяване и разваляне на договора

Чл. 58 „PREMIUM-PERFUMES.BG” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и/или общоприетите нравствени норми.

Чл. 59 Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „PREMIUM-PERFUMES.BG” или прекратяване поддържането на Сайта му.

Чл. 60 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Сайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

XIV. Клауза за недействителност

Чл. 61 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XV. Приложимо право

Чл. 62 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XVI. Спорове

Чл. 63 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на адрес http://ec.europa.eu/odr - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Чл. 64 Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Чл. 65 Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Чл. 66 Споровете, които не могат дабъдат решени по друг начин, се отнасят за разрешаване от компетентния български съд.

XVII. Защита на личните данни

Чл. 67 „PREMIUM-PERFUMES.BG” предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите и Потребителите на основанията, за целите, в сроковете и при съобразяване на правата на лицата съгласно Политиката за защита на лични данни на „PREMIUM-PERFUMES.BG”, достъпна на адрес https://premium-perfumes.bg/privacy-policy.

Чл. 68 От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, „PREMIUM-PERFUMES.BG” ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Чл. 69 „PREMIUM-PERFUMES.BG” има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

Чл. 70 „PREMIUM-PERFUMES.BG” има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя или Потребителите, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, при изрично дадено съгласие от Потребителя или Потребителите.

Чл. 71 Потребителите се съгласяват, че „PREMIUM-PERFUMES.BG” има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителите при използването на електронния магазин на „PREMIUM-PERFUMES.BG” за целите на подобряване на предоставяните услуги, рекламни съобщения и др.

Чл. 72 Във всеки момент, „PREMIUM-PERFUMES.BG” има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

Чл. 73 В случай, че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил своите име и парола, „PREMIUM-PERFUMES.BG” има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://premium-perfumes.bg/customer/account/forgotpassword/.

XVII. Интелектуална собственост

Чл. 74 Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на онлайн магазин „PREMIUM-PERFUMES.BG” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „PREMIUM-PERFUMES.BG” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „PREMIUM-PERFUMES.BG” и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „PREMIUM-PERFUMES.BG”, „PREMIUM-PERFUMES.BG” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 75 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „PREMIUM-PERFUMES.BG”.

Чл. 76 „PREMIUM-PERFUMES.BG” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. „PREMIUM-PERFUMES.BG” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „PREMIUM-PERFUMES.BG” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Дата на последна редакция в общите условия: 04.04.2021 г.

Защита на лични данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: „Никотриф“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 205863016
Седалище и адрес на управление: : гр. София, жк. Младост 1 ул.Йерусалим, бл.12 вх. 2, ет. 1, ап. 3
Адрес за кореспонденция: гр. София, жк. Младост 1 ул.Йерусалим, бл.12 вх. 2, ет. 1, ап. 3
Телефон: 0888 885 962
E-mail: info@premium-perfumes.bg
Уебсайт: https://premium-perfumes.bg

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина https://premium-perfumes.bg и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина https://fashionmix.bg и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил чрез опцията "поръчка като гост", както и чрез влизане през Вашия профил в Google или Facebook;
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни за регистрация и получаване на бюлетин (имена, е-mail): Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин. Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни за извършване на доставка (имена, телефон, e-mail, адрес): Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на закупените стоки, включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока. Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google, Facebook): Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него и 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина. Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин чрез профил в социална мрежа, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин или извършване на поръчка като гост. След заличаване на профила Ви или успешно приключване , Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Чл. 6. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 7. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни:

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта на място в офиса на Дружеството пред наш служител.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Право на достъп

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
 • електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка чрез профила си в онлайн магазина или с изпращане на искане по имейл до Администратора.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(3) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(7) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 13. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, директно през Вашия профил чрез опцията за експорт на данни или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни – виж списъка на обработващите данните. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон: 02 915 3 518 Интернет страница: www.cpdp.bg

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 21. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.